Generalforsamling

Her finner du liste over alle innkallinger og protokoller fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Ola Narr.

Hva er generalforsamling?
Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ, og skal avholdes hvert år innen utgangen av juni.

På ordinær generalforsamling behandles blant annet årsregnskapet og årsberetningen. I tillegg behandles saker som styret finner nødvendig eller som andelseierne har sendt inn. Styret skal varsle om dato for generalforsamlingen samt om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Hvilke saker skal behandles?
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles:
- Godkjenning av årsregnskap.
- Godkjenning av årsmelding.
- Styremedlemmer der noen står på valg.

Saker som etter loven eller vedtektene skal tas opp på hver ordinære generalforsamling.
I tillegg skal generalforsamlingen behandle alle saker som er innsendt innen fristen, og som er varslet i innkallelsen.

Møteledelse
Styreleder leder generalforsamlingen om ikke generalforsamlingen selv velger en annen møteleder. Møteleder trenger ikke å være andelseier, men kan f.eks. være en advokat eller en annen utenforstående.
Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll over alle saker som blir behandlet, og alle vedtak som blir gjort. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én andelseier som generalforsamlingen velger.

Vedtak på generalforsamlingen
Hver andelseier har én stemme på generalforsamlingen. Dette gjelder selv om andelseieren eier flere andeler. Dersom en andel har flere andelseiere, har andelen likevel bare én stemme. En andelseier kan stemme som fullmektig for en annen andelseier.

Vedtak krever simpelt flertall, men mindre strengere flertallskrav følger av loven eller av vedtektene. Noen vedtak krever tilslutning av samtlige andelseiere. Endring av vedtektene krever to tredjedels flertall.
Står stemmetallet likt, skal saken avgjøres ved loddtrekning.

Denne informasjonen er hentet fra https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/sameier-og-borettslag/borettslag/generalforsamlingen/

Send inn forslag til generalforsamling
Forslagsfrist

Når er neste generalforsamling?

Innkallinger og protokoller

26.06.2021
Protokoll 2021
01.06.2021
Innkalling 2021
02.05.2020
Protokoll 2020
30.04.2020
Innkalling 2020
28.03.2019
Protokoll 2019
28.03.2019
Innkalling 2019
26.09.2018
Innkalling ekstraordinær generalforsamling 2018
26.09.2018
Protokoll Ekstraordinær generalforsamling 2018
25.04.2018
Protokoll 2018
25.04.2018
Innkalling 2018
30.03.2017
Protokoll 2017
30.03.2017
Årsberetning 2017
30.03.2016
Årsberetning 2016
30.03.2016
Protokoll 2016
30.03.2015
Årsberetning 2015
25.03.2015
Protokoll 2015
29.04.2014
Innkalling 2014
27.08.2014
Protokoll 2014
25.04.2013
Protokoll 2013
10.05.2012
Innkalling 2012
Fant du det du lette etter?
Ja Nei