Om Borettslaget

Borettslaget består av 204 andelsleiligheter og et velferdsrom til utleie for interne og eksterne. Det er også 85 parkeringsplasser hvorav 16 er reservert for elbiler til leie for interne og eksterne.

Åpent styrerom er onsdager 18.30 til 19.30 ved Ola Narr 1, mot parken. Kom innom for en uformell prat 🙂

Ola Narr Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 948314991, og ligger i bydel Grunerløkka i Oslo kommune med følgende
adresse:
Ola Narr 1-11, 2-22
Frydens Gt 1 og 3
Gårds- og bruksnummer :
229 4

Første innflytting skjedde i 1948. Tomten, kjøpt i 1990 er på 18 413 m2.
Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen
bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med
dette.

Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.
Ola Narr Borettslag har én ansatt.

 

E-post

styret@olanarr.no

Organisasjonsnummer

948 314 991

Forsikringsselskap

Berkley Nordic

Faktura og postadresse

Ola Narr Borettslag s019
v\ OBOS
Postboks 6666 St. Olavs Plass
0129 Oslo

Ola Narr Borettslag
Ola Narr 12
0563 Oslo


Styremedlemmer

Styremedlemmer

Styret skal ha styre. Styret skal bestå av tre medlemmer, om ikke vedtektene sier noe annet. Styret velges på generalforsamlingen, med vanlig flertall blant de avgitte stemmene. Styreleder velges særskilt, av generalforsamlingen. Det kan vedtektsfestes at det også skal velges varamedlemmer. Det er ikke noe krav om at styremedlem er sameier. Man kan for eksempel velge inn en advokat hvis man har råd til det. Dette kan være praktisk der det er vanskelig å få folk til å stille som styremedlemmer. Styremedlem må være myndig. Det kan vedtektsfestes at kun fysiske personer skal kunne velges som styremedlem. Hvis juridiske personer representeres i styret, må det utvelges en representant for vedkommende som velges inn. Tjenestetiden er to år, med mindre generalforsamlingen sier noe annet. Et styremedlem kan tre tilbake i løpet av to års perioden når særlige grunner taler for det. Kravene som stilles til særlige grunner kan ikke være strenge, men man må anta at det må gis en reell begrunnelse. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsling, slik at man har tid til å foreta suppleringsvalg. Sameiermøte kan når som helst med vanlig flertall vedta at et styremedlem skal kastes.

Styrets oppgaver

Styrets oppgave er å lede sameiet. Eierseksjonsloven §40 fastsetter at styret skal forestå “vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøte”.

Vedlikeholdshistorikk

2022 Maling av vinduer og verandadører. Oppussing av vaskeri i forbindelse med utleie. Diverse på fyringsanlegg. 2019 - 2020 Ladeanlegg for el-bil (16 plasser). Montert tilbakeslagsventiler i alle leiligheter. 2018 – 2019 Drenert Ola Narr 18-22 øst- og sørsiden. Reetablert gangstier med varmekabler (for snøsmelting) ON 5-11, 18-22, gangvei mellom ON 18 og 2 . Reetablert grøntarealer i samme områder med gress, hekk, prydtrær, sykkelparkering, belysning og benker. Malt oppganger i Ola Narr 12,14,16 og 18 samt vasker 2017- 2018 Sykkelparkering ved Ola Narr 1 og 3 Støttemur og belysning ved garasjen ved Ola Narr 11 Beplantning foran Ola Narr 6, 8 og 10 Etablert fastmontert grill Oppussing av velferdsrommet Malt oppganger i Ola Narr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 og 11(resterende oppganger vil bli malt i 2018/2019) 2016-2018 Etablert utelamper langs gangveier i Ola Narr 1,3,5 og Frydensgate 1a. Montert vindusgitter på kjellervinduer i Frydensgate 1a og 1b. Byttet hovedkraner på varmeanlegget i Ola Narr 2,4,11 og 18. Merket opp parkeringsplasser. Etablering av betongskiller på parkering ved Ola Narr 1. 2015-2016 Rehabiliterte gangveier til Ola Narr 1,3,5 og Frydensgate 1 a. Totalrehabiliterte rørkulvert mellom Ola Narr 4 og 1. Installerte vakuum- og slamutskiller på varmeanlegget. 2014-2015 Skiftet ut porttelefon/callinganlegg. 2013-2014 Etablert nytt fibernett samt trukket kabel til fremtidig brannvarsling. Installert branndører inn til hovedtavler i alle kjellere. Nytt betalingssystem til vaskeri (dekkes av Miele). 2012-2013 Byttet vinduer og dører velferdsrom og næringslokale Renset ventilasjonskanaler Maling av alle vinduer Vask av fasade Ola Narr 1-12, 14, 16, 18, 20, 22 og vaskeri Rehabilitert fasade Frydensgate 1a,1b, Ola Narr 1- 4 Rehabilitert alle balkonger 2011-2012 Balkong og fasadeprosjekt; planlegging og byggesøknader. VVS vedlikehold; byttet trykkreduksjonsventiler i hvert vanninntak. Samt byttet t-koblinger på hovedvannledningene inn til blokkene. Gjerder, porter og skilt vedlikeholdt og byttet. Fryseriet avviklet og forsvarlig demontert. Flyttet styrerommet for å frigi lokaler til utleie. 2010 Avsluttet drenering og videreføring av grøntplan. Pusset opp vaskeriet. Nytt lekestativ Nye avfallsbrønner Pusset opp velferdsrommet 2009 Startet drenering 2008 Lagt inn fjernvarme og rehabilitert fyringsanlegget 2007-2008 Utskifting av entrédører og oppussing av trappeoppganger 2006 Våtromsrehabilitering ferdigstilt 2005 Våtromsrehabilitering, oppussing bad/kjøkken velferdsrom. Nytt toalett styrerom. 2004 Maling av vegg ved Frydens gt. 1 A og 1 B. Pusset opp vaskeri og velferdsrom. 2003 Skifte< av tak i Ola Narr 6, 8, 10, 12, 14, 16. Skiftet blikk på tak i Frydens gt. 1 A og 1 B, Ola Narr 1, 2, 3, 4. Drenert utenfor Ola Narr 18, 20, 22. Ny oljebrenner. 2002 Skifte av tak i Ola Narr 18, 20 og 22. Nye porttelefoner. Ny oljetank. 2001 Skifte av tak i Ola Narr5-11, og takluker i OlaNarr 1,3 og 2,4. 2000 Maling av vinduer, og delvis vask av fasade Ola Narr 6 -16. 1999 Maling av vinduer. Montering av nytt fryseanlegg i fellesfryseri. Oppgradering lekeanlegg iht nye forskrifter. Rensing og åpning av dreneringskummer. 1998 Oppgradert kabel-tv-anlegget, ny vaskemaskin. 1997 Omtrekking av el. ledninger ferdigført 1994-1996 Omtrekking av el. ledninger i leiligheter og vaskeri. Nytt gårdslysanlegg. 1992-1993 Nytt varmeanlegg 1990 Ombygging av flere tak, utbedringer av kloakkledninger. Innkjøpt festetomten. omlegging av tak, odernisering av vaskeri med ny vaskemaskin og tørketrommel, oppussing av fasadene, oppgradering av grøntanlegget. 1988 Oppussing av de malte blokkene, reparasjon av balkonger. 1986 Vindusutskifting, inngangspartier, porttelefonanlegg

Styret skal ha styre. Styret skal bestå av tre medlemmer, om ikke vedtektene sier noe annet. Styret velges på generalforsamlingen, med vanlig flertall blant de avgitte stemmene. Styreleder velges særskilt, av generalforsamlingen. Det kan vedtektsfestes at det også skal velges varamedlemmer. Det er ikke noe krav om at styremedlem er sameier. Man kan for eksempel velge inn en advokat hvis man har råd til det. Dette kan være praktisk der det er vanskelig å få folk til å stille som styremedlemmer. Styremedlem må være myndig. Det kan vedtektsfestes at kun fysiske personer skal kunne velges som styremedlem. Hvis juridiske personer representeres i styret, må det utvelges en representant for vedkommende som velges inn. Tjenestetiden er to år, med mindre generalforsamlingen sier noe annet. Et styremedlem kan tre tilbake i løpet av to års perioden når særlige grunner taler for det. Kravene som stilles til særlige grunner kan ikke være strenge, men man må anta at det må gis en reell begrunnelse. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsling, slik at man har tid til å foreta suppleringsvalg. Sameiermøte kan når som helst med vanlig flertall vedta at et styremedlem skal kastes.

Styrets oppgave er å lede sameiet. Eierseksjonsloven §40 fastsetter at styret skal forestå “vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøte”.

2022 Maling av vinduer og verandadører. Oppussing av vaskeri i forbindelse med utleie. Diverse på fyringsanlegg. 2019 - 2020 Ladeanlegg for el-bil (16 plasser). Montert tilbakeslagsventiler i alle leiligheter. 2018 – 2019 Drenert Ola Narr 18-22 øst- og sørsiden. Reetablert gangstier med varmekabler (for snøsmelting) ON 5-11, 18-22, gangvei mellom ON 18 og 2 . Reetablert grøntarealer i samme områder med gress, hekk, prydtrær, sykkelparkering, belysning og benker. Malt oppganger i Ola Narr 12,14,16 og 18 samt vasker 2017- 2018 Sykkelparkering ved Ola Narr 1 og 3 Støttemur og belysning ved garasjen ved Ola Narr 11 Beplantning foran Ola Narr 6, 8 og 10 Etablert fastmontert grill Oppussing av velferdsrommet Malt oppganger i Ola Narr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 og 11(resterende oppganger vil bli malt i 2018/2019) 2016-2018 Etablert utelamper langs gangveier i Ola Narr 1,3,5 og Frydensgate 1a. Montert vindusgitter på kjellervinduer i Frydensgate 1a og 1b. Byttet hovedkraner på varmeanlegget i Ola Narr 2,4,11 og 18. Merket opp parkeringsplasser. Etablering av betongskiller på parkering ved Ola Narr 1. 2015-2016 Rehabiliterte gangveier til Ola Narr 1,3,5 og Frydensgate 1 a. Totalrehabiliterte rørkulvert mellom Ola Narr 4 og 1. Installerte vakuum- og slamutskiller på varmeanlegget. 2014-2015 Skiftet ut porttelefon/callinganlegg. 2013-2014 Etablert nytt fibernett samt trukket kabel til fremtidig brannvarsling. Installert branndører inn til hovedtavler i alle kjellere. Nytt betalingssystem til vaskeri (dekkes av Miele). 2012-2013 Byttet vinduer og dører velferdsrom og næringslokale Renset ventilasjonskanaler Maling av alle vinduer Vask av fasade Ola Narr 1-12, 14, 16, 18, 20, 22 og vaskeri Rehabilitert fasade Frydensgate 1a,1b, Ola Narr 1- 4 Rehabilitert alle balkonger 2011-2012 Balkong og fasadeprosjekt; planlegging og byggesøknader. VVS vedlikehold; byttet trykkreduksjonsventiler i hvert vanninntak. Samt byttet t-koblinger på hovedvannledningene inn til blokkene. Gjerder, porter og skilt vedlikeholdt og byttet. Fryseriet avviklet og forsvarlig demontert. Flyttet styrerommet for å frigi lokaler til utleie. 2010 Avsluttet drenering og videreføring av grøntplan. Pusset opp vaskeriet. Nytt lekestativ Nye avfallsbrønner Pusset opp velferdsrommet 2009 Startet drenering 2008 Lagt inn fjernvarme og rehabilitert fyringsanlegget 2007-2008 Utskifting av entrédører og oppussing av trappeoppganger 2006 Våtromsrehabilitering ferdigstilt 2005 Våtromsrehabilitering, oppussing bad/kjøkken velferdsrom. Nytt toalett styrerom. 2004 Maling av vegg ved Frydens gt. 1 A og 1 B. Pusset opp vaskeri og velferdsrom. 2003 Skifte< av tak i Ola Narr 6, 8, 10, 12, 14, 16. Skiftet blikk på tak i Frydens gt. 1 A og 1 B, Ola Narr 1, 2, 3, 4. Drenert utenfor Ola Narr 18, 20, 22. Ny oljebrenner. 2002 Skifte av tak i Ola Narr 18, 20 og 22. Nye porttelefoner. Ny oljetank. 2001 Skifte av tak i Ola Narr5-11, og takluker i OlaNarr 1,3 og 2,4. 2000 Maling av vinduer, og delvis vask av fasade Ola Narr 6 -16. 1999 Maling av vinduer. Montering av nytt fryseanlegg i fellesfryseri. Oppgradering lekeanlegg iht nye forskrifter. Rensing og åpning av dreneringskummer. 1998 Oppgradert kabel-tv-anlegget, ny vaskemaskin. 1997 Omtrekking av el. ledninger ferdigført 1994-1996 Omtrekking av el. ledninger i leiligheter og vaskeri. Nytt gårdslysanlegg. 1992-1993 Nytt varmeanlegg 1990 Ombygging av flere tak, utbedringer av kloakkledninger. Innkjøpt festetomten. omlegging av tak, odernisering av vaskeri med ny vaskemaskin og tørketrommel, oppussing av fasadene, oppgradering av grøntanlegget. 1988 Oppussing av de malte blokkene, reparasjon av balkonger. 1986 Vindusutskifting, inngangspartier, porttelefonanlegg


Valgkomité

Forretningsførers oppgaver

  • kreve inn felleskostnader, føre kontroll med innbetalingene, foreta purringer og inkasso av eventuelle restanser
  • utarbeide ligningsdata til eierne
  • foreta en betryggende forvaltning av selskapets likvide midler
  • utføre løpende regnskapsførsel og fremme forslag til årsregnskap og årsberetning
  • fremme forslag til budsjetter
  • bistå selskapets styre med råd og tilrettelegging av sameiermøtet
  • delta i styremøter etter avtale og følge opp vedtak i styremøter/sameiermøter iht. forretningsførerkontrakten
  • registrere overdragelser av boliger og påse at selskapets regler blir fulgt
  • forestå beregning og utbetaling av lønn til selskapets ansatte, f.eks. vaktmester
  • oversende nødvendige oppgaver til myndighetene

 

 

Vedlikeholdshistorikk

2017- 2018
Sykkelparkering ved Ola Narr 1 og 3
Støttemur og belysning ved garasjen ved Ola Narr 11
Beplantning foran Ola Narr 6, 8 og 10
Etablert fastmontert grill
Oppussing av velferdsrommet
Malt oppganger i Ola Narr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 og 11(resterende oppganger vil bli malt i 2018/2019)

2016-2018
Etablert utelamper langs gangveier i Ola Narr 1,3,5 og Frydensgate 1a. Montert vindusgitter på kjellervinduer i Frydensgate 1a og 1b.
Byttet hovedkraner på varmeanlegget i Ola Narr 2,4,11 og 18. Merket opp parkeringsplasser. Etablering av betongskiller på parkering ved Ola Narr 1.

2015-2016
Rehabiliterte gangveier til Ola Narr 1,3,5 og Frydensgate 1 a. Totalrehabiliterte rørkulvert mellom Ola Narr 4 og 1. Installerte vakuum- og slamutskiller på varmeanlegget.

2014-2015
Skiftet ut porttelefon/callinganlegg.

2013-2014
Etablert nytt fibernett samt trukket kabel til fremtidig brannvarsling. Installert branndører inn til hovedtavler i alle kjellere. Nytt
betalingssystem til vaskeri (dekkes av Miele).

2012-2013
Byttet vinduer og dører velferdsrom og næringslokale
Renset ventilasjonskanaler
Maling av alle vinduer
Vask av fasade Ola Narr 1-12, 14, 16, 18, 20, 22 og vaskeri Rehabilitert fasade Frydensgate 1a,1b, Ola Narr 1- 4
Rehabilitert alle balkonger

2011-2012
Balkong og fasadeprosjekt; planlegging og byggesøknader.
VVS vedlikehold; byttet trykkreduksjonsventiler i hvert vanninntak. Samt byttet t-koblinger på hovedvannledningene inn til blokkene. Gjerder, porter og skilt vedlikeholdt og byttet.
Fryseriet avviklet og forsvarlig demontert.
Flyttet styrerommet for å frigi lokaler til utleie.

2010
Avsluttet drenering og videreføring av grøntplan. Pusset opp vaskeriet. Nytt lekestativ
Nye avfallsbrønner
Pusset opp velferdsrommet

2009
Startet drenering

2008
Lagt inn fjernvarme og rehabilitert fyringsanlegget

2007-2008
Utskifting av entrédører og oppussing av trappeoppganger

2006
Våtromsrehabilitering ferdigstilt

2005
Våtromsrehabilitering, oppussing bad/kjøkken velferdsrom. Nytt toalett styrerom.

2004
Maling av vegg ved Frydens gt. 1 A og 1 B. Pusset opp vaskeri og velferdsrom.

2003
Skifte< av tak i Ola Narr 6, 8, 10, 12, 14, 16. Skiftet blikk på tak i Frydens gt. 1 A og 1 B, Ola Narr 1, 2, 3, 4. Drenert utenfor Ola Narr 18, 20, 22. Ny oljebrenner.

2002
Skifte av tak i Ola Narr 18, 20 og 22. Nye porttelefoner. Ny oljetank.

2001
Skifte av tak i Ola Narr5-11, og takluker i OlaNarr 1,3 og 2,4.

2000
Maling av vinduer, og delvis vask av fasade Ola Narr 6 -16.

1999
Maling av vinduer. Montering av nytt fryseanlegg i fellesfryseri. Oppgradering lekeanlegg iht nye forskrifter. Rensing og åpning av dreneringskummer.

1998
Oppgradert kabel-tv-anlegget, ny vaskemaskin.

1997
Omtrekking av el. ledninger ferdigført

1994-1996
Omtrekking av el. ledninger i leiligheter og vaskeri. Nytt gårdslysanlegg.

1992-1993
Nytt varmeanlegg

1990
Ombygging av flere tak, utbedringer av kloakkledninger. Innkjøpt festetomten.

omlegging av tak, odernisering av vaskeri med ny vaskemaskin og tørketrommel, oppussing av fasadene, oppgradering av grøntanlegget.

1988
Oppussing av de malte blokkene, reparasjon av balkonger.

1986
Vindusutskifting, inngangspartier, porttelefonanlegg

 

Fant du det du lette etter?
Ja Nei