Dyrehold

26 mai 2014 - 19:49 - Skrevet av olanarr - Kategori: Søknadsskjema - Del på Facebook - Del på Twitter

Fyll ut skjemaet og signer det. Skjemaet legges i styrets postkasse ved Ola Narr 12 eller scannes og sendes til styret@olanarr.no.

 

Undertegnede __________________________ med adresse _____________________________

søker rett til å holde __________________________

Begrunnelse er: ________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

 

Erklæring

Jeg har i brev av ____ /____ varslet alle naboer i min etasje:

Leilighet(ene) nr. ____ og nr ____, om det ønskede dyrehold.

 

Eventuelle innvendinger er bedt sendt styret innen ____ / ____

 

Kopi av varslene ligger vedlagt.

 

1. Jeg er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

2. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt husdyr måtte etterlate på eiendommen.

3. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som mitt husdyr måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg m.v.

4. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes skriftlige berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer gjennom lukt, bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

5. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i dyreholdsbestemmelsene som generalforsamlingen/ styret vedtar.

 

Denne erklæring betraktes som en del av ordensreglene. Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold i henhold til borettslagsloven.

 

Sted: ______ den ____ / ____ Andelseiers underskrift: _________________________

Styrets tillatelse/ avslag

 

Styret gir tillatelse til å holde ______________ på de underskrevne vilkår.

 

Styret avslår søknaden på grunn av:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Sted: ______ den ____ / ____ Styrets leder: _________________________


Denne artikkelen handler om:
Fant du det du lette etter?
Ja Nei