Felling av tre på parkeringsplass – oppdatert 21. mars

21 mars 2024 - 18:55 - Skrevet av Aleksander Løkke-Sørensen - Kategori: Infoskriv - Del på Facebook - Del på Twitter

Oppdatering 4 av artikkelen 21.03.2024

Styret har på nytt vurdert felling av treet på parkeringsplassen ved Ola Narr 20. Slik styret ser det, er det ikke tilkommet tilstrekkelig mengde ny informasjon som tilsier at vi bør endre beslutningen vi har tatt om felling. Vi planlegger derfor felling av treet etter påske 2024. Felling utføres av anleggsgartner som vil kontrollere treet for reir før det felles. Skulle det være fuglereir i treet vil fellingen  bli utsatt til reiret er forlatt.

Det ble startet et opprop som fikk oppmerksomhet og et visst antall signaturer. Etter styrets kjennskap var det i overkant av 20 andelseiere som hadde signert oppropet. Styret har derfor i etterkant gjennomført et møte med de som initierte oppropet. Synspunktene ble løftet frem og styret tok til seg innspillene, men har etter en ny vurdering opprettholdt det opprinnelige vedtaket.

Uteområdet, inkludert planting og felling av trær, er innenfor det styret er valgt til å forvalte. På grunn av innvendinger mot dette, har vi vært i kontakt med en jurist, som har bekreftet at vår forståelse er riktig (se uttalelse under). Vi mener at en generalforsamlingssak for å korrigere et allerede fattet styrevedtak vil begrense styrets handlingsrom på sikt. Dette kan føre til unødige omkamper og omfattende ressursbruk. Vi velger derfor å følge vanlig prosedyre med et styrevedtak, i stedet for å legge saken frem for generalforsamling.

Vedtaket er såpass kontroversielt at vi har fått forståelsen for at noen beboere kan ønske å stille krav om ekstraordinær generalforsamling vedrørende trefellingen. Dette er en mulighet, dersom tilstrekkelig antall beboere (andelseiere) stiller seg bak kravet. Dersom det blir stilt krav om ekstraordinær generalforsamling anser styret at vi ikke har den nødvendige tillitten og styret vil trekke seg med umiddelbar virkning. Dersom styret trekker seg vil OBOS overta driften av borettslaget og kun foreta det som er strengt nødvendig. Det innebærer en ekstrakostnad for borettslaget og alle prosjekter vil stanses frem til nytt styre er valgt. OBOS vil sørge for å instruere valgkomiteen om å sette sammen et fulltallig styre som velges på en ekstraordinær generalforsamling.

Har du spørsmål om saken kan du sende oss en melding på vibbo.no eller styret@olanarr.no

Juridisk vurdering


Oppdatering 3 av artikkelen 03.11.2023

Saken har skapt mye engasjement blant beboere og naboer. Styret ønsker derfor å komme med en mer utdypende redegjørelse for vår vurdering av saken.
Å felle treet er ikke noe styret ønsker å gjøre uten grunn. Styret har i en lengre periode jobbet for at borettslaget skal være grønt og frodig. Samtidig skal styret på best mulig måte ivareta sikkerheten i borettslaget.

Styret, i likhet med mange beboere, verdsetter trærnes funksjon og estetikk. Vi er enig i at det blant annet skaper et mer levende byrom, gir skygge, leveområde for fugler og insekter og at det er pent. Vi har plantet mange trær de siste årene, men det tar som kjent tid før disse blir store, men forholdene ligger til rette for at det vil skje.


Styret har fullmakt til å gjennomføre trefellinger dersom de finner dette nødvendig. Ved tidligere trefellinger har dette skjedd uten at det har vært samlet inn synspunkter fra beboerne. Dette har gitt sterke reaksjoner. Vi ønsket å unngå dette ved å høre med beboerne i forkant før vi besluttet felling av treet på parkeringsplassen ved Ola Narr 20. Innspillene vi mottok har derfor vært inkludert i endelig beslutning for å felle treet.


Trefellingen skulle etter planen gjennomføres 9. november, men dette er utsatt på ubestemt tid.

Treets plassering
For å ha en mer åpen prosess denne gangen valgte styret å be om innspill til trefellingen fra beboerne og naboborettslag. Det ble publisert en sak på nettet (finnes nederst på denne siden), hengt opp oppslag i oppgangene og sendt e-post til naboborettslagene. Vi tilpasset svarfristen til datoen for neste styremøte slik at vi kunne behandle innspillene på møtet. Vi anså at en svarfrist på en uke var tilstrekkelig for denne saken (frist 14.10). I etterfølgende styremøte 16.10 behandlet vi saken, inkludert vurdering av innspillene fra beboere og naboer. Vi gikk igjennom og vurderte alle innspill, og nye tanker og argumenter innad i styret. Styrets argumentasjon er forklart nedenfor.
Styrets konklusjon er at treet bør felles. Vedtaket ble publisert med oppdatert nettsak, svar til alle som hadde gitt innspill per e-post og sms til hele borettslaget.

Styret har i ettertid mottatt 3 henvendelser angående saken. Dette er spesielt knyttet til saksgangen og styrets rett til å gjennomføre tiltaket. Vi har derfor gjennomført en ekstern juridisk vurdering om styret kan beslutte felling av trær. Den juridiske vurderingen er tydelig på at dette ligger innenfor styrets fullmakter og ansvar. Styret er ansvarlig dersom treet skulle skade folk, biler eller bygninger.

Styret har kontaktet Plan og bygningsetaten for å få bekreftet om det er søknadspliktig å felle et tre med stammeomkrets over 90cm målt 1 meter fra bakken.
Felling av trær er ikke søknadspliktig i følge kommuneplanen. Kommunen ønsker heller ikke å behandle en søknad om dette.

Hva er argumentene for at treet skal felles?

Treet har plantet seg selv
Trær som har frødd seg selv har tendens til å vokse fort og ha grunne røtter. Dette er tilfellet med treet vi ønsker å felle. De klamrer seg som oftest til overflaten de står på da røttene ikke kommer dypere fordi underlaget ikke er godt nok. Røttene velger minste motstands vei og borrer seg derfor mellom asfalt og steinen som ligger under asfalten. Trær som etablerer seg på denne måten har stor risiko for å velte ved sterk vind.
Når kommunen rehabiliterte vannledningen hos oss ble det tydelig at under parkeringen og veien er det bare stein/ grus som ikke er optimale vilkår for et så stort tre. Treet er på borettslagets tomt, styret har derfor ansvaret dersom det skulle falle greiner ned på folk, biler som er under treet og andre skader treet kan påføre. Hadde treet vært plantet med hensikt hadde man designet området annerledes, utført grunnarbeid slik at treet kunne få dype røtter og planlagt for at treet kunne bli sin fulle størrelse uten å skape problemer for omgivelsene

Styret er ansvarlig for treet og potensielle skader
Tidligere styrer har tenkt at treet en dag må felles, men har latt det stå så lenge vi kan da vi er enige i at det skaper et fint, grønt liv mellom blokkene.
I denne saken har det blitt veldig tydelig for styret at vi er ansvarlig for de skadene som kan oppstå på grunn av treet. Nå som vi i tillegg vet at treets røtter er svært grunne og vokser mellom asfalt og stein måtte styret gjør en vurdering av hva vi skal gjøre for å minimere risikoen. Styret og borettslaget kan risikere å få en erstatningsdom mot seg som må dekkes gjennom borettslagets felleskostnader.

Hvorfor kan ikke treet beskjæres?
På grunn av type tre, vekstforhold og plassering vil beskjæring være et midlertidig tiltak. Treet vokser stadig og for å redusere omfanget av grener ville dette blitt en gjentakende prosess. Beskjæring vil redusere risikoen for at treet kan kante, men det vil ikke fjerne risikoen. Ved beskjæring som minimerer vindfanget vil mest sannsynlig mye av estetikken og det naturlige ved treet også forsvinne. Beskjæring må utføres av profesjonelle og vil derfor ha en kostnad, som påvirker borettslagets budsjett og felleskostnader.

Etablering av ladeplasser
Borettslaget skal etablere flere ladeplasser for å dempe den enorme etterspørselen på ladeplasser. Etablering av ladeplasser i borettslag har et sterkt fokus fra myndigheter og er regulert i Lov om burettslag fra 2021
Det er ikke realistisk å etablere ladeplasser og samtidig beholde treet. Gravingen for etablering av ladeplasser vil mest sannsynlig medføre skader på røttene som gjør at treet raskere kan utgjøre en fare eller at treet dør som følge av skadene. Å etablere ladeplasser på kun deler av området vil gi en uforholdsmessig høy kost per plass, noe som heller ikke er ønskelig. Ved etablering av ladeplasser er det hensiktsmessig å gjøre dette utenfor Ola Narr 22. Dette fordi vi har strøminntak med god kapasitet her. Plassering andre steder i borettslaget vil føre til mer graving og infrastruktur (lengre kabler) noe som vil øke kostnad per parkeringsplass.

Hvorfor er styrets argumentasjon endret?
Styret har fra vi så behovet for å felle treet til vi besluttet det hatt tid til å modne prosessen. Vi har fått større forståelse for hva treet kan gjøre av skader og risikoen ved dette. Høsten er også tid hvor vi jobber med budsjett for neste år og lager prioriteringer. Styrets argumenter henger også sammen med andre prosjekter som vi tenker er fornuftig å gjennomføre i nær fremtid, deriblant etablering av elbilplasser. Styret ser at vi burde nevnt dette i den opprinnelige saken, men de fremtidige planene var ikke avgjørende for styrets forslag om å felle treet på nåværende tidspunkt. Siden det kom mange innspill om beskjæring så anså styret det som fornuftig å løfte frem de fremtidige planene i tilbakemeldingen på innspillene.


Oppdatering 2 av artikkelen.

Takk for mange gode og konstruktive tilbakemeldinger angående felling av tre. Vi har vurdert alle innspillene. Styret har kommet til at vi vil felle treet.  

Basert på foto fra området har vi sett at treet vokser raskt og det er derfor kun snakk om tid før vi uansett må gjøre dette tiltaket. Skader på personer eller materialer som følge av trevelt eller nedfall av grener vil være borettslagets ansvar, og det vil være større risiko for dette hvor større treet blir. Siden treet har veldig grunne røtter vil sannsynligheten for trevelt være større enn om treet hadde hatt dypere rotsystem.  

Vi fikk flere innspill angående beskjæring av treet. Dette er en vedlikeholdsoppgave vi ikke ønsker da det bare vil være en midlertidig løsning. Beskjæring vil ikke hindre at treet vokser i høyden, og det vil heller ikke hindre at røttene vokser seg bredere utover.  

Borettslaget har på listen over gjøremål å etablere el-bil ladeplasser i området ved treet. For å etablere ladeplassene er vi nødt til å grave for å legge kabler til ladepunktene, og dette vil skade røttene til treet da det må graves dypt. Området ved treet er en egnet plass for el-bil parkering da vi har inntakskabler for elektrisitet med tilstrekkelig kapasitet på dette punktet i borettslaget. Flere var skeptiske til at mangel på tre gjorde området om til “kun en parkeringsplass” og at “vi ikke trenger flere parkeringsplasser i området”. Vi har stadig lang venteliste med folk som ønsker parkeringsplass, da spesielt el-bil plasser. Det vil fortsatt være en parkeringsplass, men det vil være for biler som gir mindre lokal forurensning enn fossile biler. Utleie av parkeringsplasser er også en viktig inntektskilde for borettslaget.   

Ved felling av treet vil det ikke bli stående igjen noe stubbe da røttene må fjernes helt for å kunne etablere ladeplassene.  

Vi har forståelse for at treet har bidratt til et positivt nærmiljø for mange, ved at det har bidratt til mindre innsyn, finere utsikt, noe skygge på parkeringsplassen og at bladene gir fine farger og lyder. Treet har også bidratt til fugleliv og et miljø for insekter. Vi syns det er veldig beklagelig at felling av treet vil gjøre endringer i dette. Vi synes likevel ikke at det veier tilstrekkelig tungt til at vi vil utsette fellingen, særlig fordi treet kan utgjøre en fare for området.  

På grunn av hensynet til nærmiljøet, samt insekter og fugler, ønsker vi å gjøre avbøtende tiltak. Vi er i dialog med kommunen for å få lov til å legge så mye av treet som mulig til naturlig nedbryting i skogen bak Ola Narr 5-11. Dette vil kunne gi grunnlag for økt insekt-/dyreliv i denne perioden.   Vi vil også plante nye trær. På grunn av etablering av el-bil ladeplasser vil ny beplantning skje på et annet område av borettslaget.  Dette vil forhåpentligvis også være til glede for insekter, fugler og beboere. Vi har ikke bestemt type beplantning så vi tar gjerne imot innspill om dette.  

Andre punkter fra tilbakemeldingene som krever tydeliggjøring:    

  • Treet står på vår tomt og diameteren er mindre enn det som er søknadspliktig for felling hos kommunen. Vi trenger derfor ikke å ha tillatelse fra kommunen for å gjøre dette.  
  • Trær og annen beplantning er en del av borettslagets eiendom som styret er valgt til å forvalte. Dette gjør at felling av tre ikke er en generalforsamlingssak. 

Felling av tre er planlagt gjennomført 09.11.2023. Vi gjør det på denne tiden av året for å berøre dyrelivet i minst mulig grad.  


Hovedsak

Styret vurderer å felle treet som står ved parkeringsplassene bak Ola Narr 18 og 20. Treet er ikke plantet med hensikt av borettslaget eller kommunen, men har mest sannsynlig spredd seg fra trær i nærheten. Treet har vokst seg veldig stort, og røttene har gjort at asfalten sprekker opp. Sevje og pollen fra treet fører også til skader på bilene som står parkert under. Videre mister også naboborettslaget (Frydensgate Borettslag) utsikt, på grunn av treets høyde og størrelse.

Styret ønsker å innhente synspunkter fra beboerne i borettslaget og naboer på å felle treet, før vi eventuelt beslutter om treet skal felles eller ikke.

Vi ber om at eventuelle synspunkter sendes til styret på styret@olanarr.no innen lørdag 14. oktober.

Styret vurderer å plante nye trær på borettslagets uteområder.


Denne artikkelen handler om:
Fant du det du lette etter?
Ja Nei